Daily Archives: ઓગસ્ટ 23, 2010

Funeral speech/Ultimate, was turning me away from His doors.

White Oriental Lily
આજે આનંદની વાત છે કે મુ નરેશભાઈએ તેમની ભાખેલી (પ્રીડીક્ટ કરેલી) વાત  પ્રમાણે તેમનું મૃત્યુ થયું છે.
સંતનો આત્મા પરમાત્મામા વિલીન થાય, તે રીતે સહજ  સમાધીમા વિલીન થયો છે.
તેમની આ વાત અમને સૌથી વધુ યાદ આવે છે.ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જેમ ‘ હરિ બોલ’ ‘હરિ બોલ…’
કહેતા તેમ તેઓ વારંવાર યાદ અપાવતા પ્રજ્ઞાબેન સાધના કરી કે ? પ્રફુલ્લભાઈ સાધના કરી કે ?
તેમણે જે વાત ઘણી વાર સમજાવી છે તે ,’સૂક્ષ્મ માનસિક ચેતનાઓને જાગૃત કરવા માટે કુંડલીની શક્તિ સાધ્ય કરવી જરૂરી છે જેની પ્રાથમિકતા રૂપે અષ્ટાંગ યોગ પાયારૂપ છે. માનવ શરીરના મેરુદંડમાં આવેલાં સાત ચક્રો અનુક્રમે મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, ર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞા અને સહસ્ત્રાર એ સ્થૂળ દેહમાં રહેલી સૂક્ષ્મ, અજ્ઞાત શક્તિઓને જાગૃત કરવા માટેનાં ચેતના કેન્દ્રો છે. કુંડલિની ધ્યાન માટે સરળ માર્ગદર્શન આપતાં જણાવ્યું છે કે હૃદયની પવિત્રતા, વિકાર અને વાસનાથી મુક્ત મન, પૂર્વના સંસ્કાર તથા સાધકની શ્રદ્ધા એ મનની સુષુપ્ત શક્તિઓ જાગૃત કરવા માટેની પૂર્વશરત છે કુંડલિની મહાશક્તિ સ્વપ્રયત્નથી, પૂર્વજન્મમાં યોગી હોય અને યોગ સાધના અધૂરી રહી ગઈ હોય તેવી વ્યક્તિઓને સહજતાથી તથા સિદ્ધ ગુરુની કૃપા થાય તો સરળતાથી જાગૃત થઈ શકે છે.
આવી વ્યક્તિને અતિિન્દ્રય અનુભવ થવા લાગે છે, જેને પરિણામે સુષુપ્ત મનમાં જે કંઈ વિચાર ક્ષણભર ઝબકીને વિલીન થઈ જાય તે ભવિષ્યની ઘટનાના બીજરૂપે રોપાઈ જાય છે અને તે ઘટના ગમે તે ભોગે સાકાર બનતી હોય છે.
…………………………………………………………………………..
He who has gone,
so we but cherish his memory,
abides with us,
more potent,
nay,
more present than the living man.
Shared an experience.
“It was 5:15 in the morning. The spectacle had lasted some three hours. Prafullbhai, my brother-in-law, who was then staying with us, had stood agape, spellbound, completely flabbergasted, staring at me, like thoroughly bewildered and at his wit’s ends. It was late that morning during my Bhajans that he talked to me of my stunned expressions of the time. Well, I did not know how I looked at that time. Nevertheless, inwardly I was all elated, all full of some vivid sort of inner exuberance and fully loaded with a profused ecstatic feeling of having undergone an incredible experience,
unparalleled and conclusive in its own unique way. Any intellectual acumen would fall short of the exaltation and exhilaration experienced in that beatific state. Deeply shaken I certainly was, having been overtaken by the stunning spectacle I had become a witness to. What a revelation! And the incomparable wonderment of that color combination! With what can it be compared? How to describe the indescribable? The brilliantly superb fusion of that unique combination! And again, how to describe that magnificently splendid propagation of galaxies, all blooming and blossoming, while being interwoven with one another with those live, sparkling silvery filaments! What else could it be compared with if not with the full plume of a peacock in his magnificently spectacular dancing at his seasonal creative splendor? The beauteous designs, the rounded moonlike proliferations multiplying themselves in exuberating profoundness of wealth and array of colors in each feather of his that we see! Do they not represent the galaxies connected with those silvery threads that seem to connect each such plume in its hidden endeavor to create a universe of its own?
—————————————————————————————————————————-
One of his teachings…
Sadhana, devotion, we move a few steps ahead, but we also fail at times.  There are situations, when thoughts about the material world are stronger, and detachment from this world becomes weaker.  You may repeatedly contemplate about detachment from the material world, and try to concentrate on God, but it is difficult.  It does happen that when there are bad days, how much ever you try contemplating on God, it becomes very difficult to concentrate on Him.People get frustrated and say, “What to do?  The mind is not under my control.” If you scold your mind, it will react negatively.  You were concentrating on God and suddenly your mind started thinking about your son.  Now if you scold your mind as to why is it doing this, the mind will get more disturbed. So, first of all, be calm.  Let your mind go wherever it wants to go, and then visualize the form of God in that place.  If your mind started thinking about your son, visualize the form of God in your son.  If your mind starts thinking about ice cream, place God in the ice cream and concentrate upon Him.  If it thinks about the cricket match, imagine that God it standing in the field.  So, in one way or the other, tie your mind to God.This is just as a monkey is unsteady by nature.At the end of the Ramayan, Tulsidasji says:”O Lord! The mind of a monkey is very restless by nature.  If you tie a scorpion to its tail, what will be the condition of that monkey!  And if that monkey gets hysteria, then how restless will it be? Further, it is made to drink alcohol!  Just imagine the condition of that monkey.  My mind is similar to the condition of that monkey.  What can I do?”But you must have seen how the monkey trainer controls the monkey. On the first day, he ties a rope around the monkey which is 100 feet long. The monkey has to jump and play within 100 feet.  The rope presses its neck.  It cannot go further, else the rope will hurt his neck.  The next day he reduces the rope to 80 feet.  The monkey wants to go beyond, but the rope hurts his neck and hence he learns to jump within that limit.  Slowly, when the rope is reduced to 3 feet by the trainer, the monkey thinks, “Leave it.  Let me stay quiet and lie down right here.”Now that energetic and restless monkey is totally under control.  Our mind is similar to this monkey.  You need to tie this mind with the rope of Lord Krishna.  Imagine God wherever your mind goes. , imagine Shree Krishna to be standing there. Shree Krishna is standing on the beach with his flute.  If your mind thinks about Taj Mahal, imagine Shree Krishna standing on the marble stone.  Just like the monkey, the mind will come under control.  It will be bound with Shree Krishna wherever it goes.  Slowly, the mind will come to rest in Shree Krishna.  This is the solution.Note that this is not just your imagination.  It is a fact that God resides everywhere, and we have to realize that wherever our mind goes, God is present there.  Keep practicing this way and it will only happen when you practice  dhyan, or meditation on the form, constantly for some time.  Close your eyes and imagine your personal form of God to be in front of you.  To strengthen  dhyan in your mind, imagine that you are dressing your God.  Imagine as if you are decorating Him with a beautiful necklace and offering Tulsi at His lotus feet.So, by constantly meditating like this, your  dhyan will get stronger.  And when that stage arrives that as soon as you close your eyes, you can see your God’s personal form in front of you, then you  do not have to worry.To attach your mind in God, it is very important that a devotee practices  dhyan.  During devotion, wherever your mind goes in the material world, place Shree Krishna in front of you.  Moreover, decorate Shree Krishna with your mind. By doing this,  dhyan will become more firm and deeper.  And our love for God will progress in leaps and bounds.

+Alas! Boundless was my despondency, my remorse. Veena’s dismal condition and my constant thinking of her desolate state, proved a barrier to my reaching, maybe, I say maybe, a Supra- Conscious level, for my Dhyāna had almost reached a satiety point, a condition that left me in a dismal and barely endurable condition. It is true that Veena could not be left to herself. Whenever I am in meditation, she quietly remains lying in her bed and sometimes, rarely though, falls asleep too. Sometimes, at the completion of my Dhyāna, I hear her deeply snoring, a condition which ceases to be a hindrance to my Dhyāna because of the depth of the  meditation, which takes me beyond the worldly lures. However, my subconscious must have been piled up with lots of hopes and worries which at the eleventh hour prevented me from entering the Sanctum of the Lord of my life. Knowing fully well that the caretaker, sitting right in my heart, is He, not this petty self of mine, I had no other alternative but to succumb to His Will. What else could I do? Even till this day I could not help thinking of my plight, my helplessness, because of which I had to return empty handed from the very threshold of my Lord. It was that day when, being prevented from entering His abode, I truly realized that to know and experience something, and just to superficially claim to know that which is to be known and experienced, are two altogether different things. In fact, those who claim they know, know It not. My mind, which had become a victim to some such similar sticky situation was overtaken with deep despair, hopelessly fumbling to gauge my inner state. I now realize that all the multiple bonds of this mundane existence, added with lack of genuine love for the Ultimate, was turning me away from His doors.

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized