Monthly Archives: સપ્ટેમ્બર 2010

ચિ. સૌ. છાયાની ૪૯ મી વર્ષગાંઠ નીમિતે/मनवा ! क्यों नहीं श्याम समाया?Nādies – Ida and Pingalā – the subtle nerves

dipa_l

ચિ. સૌ. છાયાની ૪૯ મી વર્ષગાંઠ નીમિતે અંતરની શુભેચ્છાઓ

તથા નિરામય દીર્ઘ આયુષ્ય અને આંતર જગતના

ઉચ્ચતમ સોપાન માટે પ્રભૂ પ્રાર્થના

मनवा ! क्यों नहीं श्याम समाया?
माया , रति , धन , कीर्ति कमाया
फिर भी न शांति पाया ! … मनवा ! क्यों नहीं …
नाच नाच, मन ! कहां तक झूमे ?
दो दिनका सब बसै जमेला ;
फिर जब आख़िर समो पुकारे
तब बस तेरा रैन-बसेरा ! … मनवा ! क्यों नहीं …
कुछ नहीं , मित ! सब सपन सुहाना !
छोड़ !  चली पिय-मिलन की बेला ;
आज अगर तू देख न जागा ,
कलका फिर नहीं   कोई ठिकाना ! …मनवा ! क्यों नहीं …
सोच न कलकी ; ऊठ चल आगे ,
बीत रही है बेल , बावरे !
भूल न ,  ‘ग़र घड़ी बीत चलेगी ,
हाथ रहै ना कोई किनारा ! … मनवा ! क्यों नहीं …
जब जब सोया , रहं भरमाया ,
टूट रहा सब तेरा खेला ;
जाग पियारे ! पियु पुकारे ;

बीत चली पिय-मिलनकी बेला ! .. मनवा ! क्यों नहीं …“Was I lost somewhere? Was I in search of something? I found myself in a dilemma as to what I shoud do. … What need I do? And there appeared a couple of guards who, seeming to understand my quandary, put some sort of a mini-box in my hand, saying, ‘Have this and use it.’ I was all the more puzzled. Failing to understand what they wanted me to do, I kept staring at the small box. ‘Why, Don’t you understand this much even? This is a phone. Use it; speak.’ But who was I expected to talk to? And completely baffled, I kept staring at those sentinels while keeping the box at my ears and thinking as to what I should say. The sentry, with quite an amiable smile, showed a sign of satisfaction at this, and the very next moment there appeared some persons with a briefcase. They took some bundles out of the briefcase and extending them towards me they said, ‘That’s yours. Count it, please. Is everything in order?’ I saw millions of dollars right at my feet and I well knew that whatever I had lost was recovered with interest compounded thereon. The next moment, those persons departed with a deep feeling of satisfaction, thinking, whatever I had received was what I really did deserve. … 

“The next instant I saw myself advancing towards a vast, but old building, when I heard someone saying, “No, not there. You don’t have to go there now; come here. Henceforth you have to come here only.’ And I visualized that the building referred to was a vast, newly built temple. Forgetting that old building, I started climbing the temple stairs with utmost care. The beauteously appealing marble stairs were still kept well-covered by some sheets of cloth. They did not seem to have yet been used. Taking care not to fall down by allowing my feet be wrapped in the sheet, I cautiously started climbing the stairs, reached the extremely clean open terrace made of pure transparent marble and started advancing speedily forward. Right in the midst of that terrace was a deposit of some sort of sparkling liquid, extremely sticky and disgusting. The liquid was so sticky and slippery that if not watchful, one would easily fall down. I was on the point of stepping on that shiny, filthy looking fluid. However, getting alerted, I moved past it and reached a clean, smooth area covered by beautifully shining marble tiles. I suddenly found myself standing on a wonderfully carved marble staircase adorned by magnificently engraved arches made of superb marble. The whole stairway was moving upward, taking me inside it. But it was not possible for me to leave it because of the winding staircase with its banisters turning in reverse direction, preventing me from making myself free from that spiral twist of the banisters. Oh, how would I be able to get away from it? I was greatly confused. Meanwhile, the opposite frames taking a spiral movement arranged themselves in such a way that an opening was created, allowing me an easy outlet. For a while I felt that I had got lost in that turning and twisting stairway frame; but that was
just for a while. The very next moment I found myself perfectly free and proceeding forward on a straight highway.” There ended my dream.

What an amazing dream! Who were those two sentries? Who could they be who brought me all that wealth? What was it that I had lost and possessed again with interest thereon? It had nothing to do with money, certainly not. One straight answer to this entire query was the contentment for my having received that which I had lost. All this was a play of the intrinsic subtle. On the corporeal level, I was what I had been. But the other part of the dream touched the more subtle, and hence was resplendent with mystic significance. The new structure and that too not that of the so far viewed school building, but of a temple, and the call to enter something new and fresh, leaving aside the old, seemed to be highly invigorating. Then, those covered steps still left unused, and the dire necessity to cross them with utmost care so as not to fall down ! Well, what did that hint at?  And again, despite all this care and concern, that lingering possibility to skid in that sticky, filthy glimmer – what was all that suggestive of? Every single phase of the dream kept on telling me that I had crossed a particular bound, which certainly was highly elevating. But I still had to step my path with constant care and wakefulness. A very distinct message had been conveyed by this dream that pointed to my future course. … Then comes my upward move on that circular staircase which almost holds me a captive until I come to realize that the two railings were circulating in opposite directions with a spiral move, which ultimately formed an opening allowing me an outlet. I could understand the significance of the newly erracted temple, the stairway taking me up above, and all that. But what were those spiraling banisters suggestive of? It was after quite a time that I could get a reasonable solution to it. That spiral movement pertains to two things in our body. The first one concerns the two Nādies – Ida and Pingalā – the subtle nerves, which go in a spiral move taking twists around the Chakrās/Padmās – subtle energy centers. The other one is the spirally twirling DNA, the building blocks of life. The staircase frame in the temple was twirling the same way as the Kūndalini and the DNA do, a phenomena that opened up the passage for me to free myself from captivity.


Leave a comment

Filed under Uncategorized

…કરુણાને તવ કોમલ કિરણે

dipa_l

મારું અંતર મ્લાન વિદારો , જીવનનિધિ !

તુજ આતમનો ભર્ગ દોહ્યલો

અવનિ -આંગણિયે તરવરતો,

આશ ધરી એકલ અંતરિયે

શોધું તુજ સથવારો … જીવનનિધિ !

તૃપ્ત જીવનના તરલ તરંગે

ચઢી , ચગી , કો સ્વપ્ન-ઝૂલણે

ઝૂમી , થાક્યાં વિગલિત હૈયે

આવ્યો શરણ , ઉગારો … જીવનનિધિ !

જીર્ણ સ્તરો મુજ કૃપણ હાર્દનાં ,

આતમનાં અંધાર કારમાં ,

માયાવી માલિન્ય , દૈન્ય મુજ

મનનાં , નાથ ! નિવારો … જીવનનિધિ !

વિશ્વ સકલની બનું વંદના

વંદી તવ સર્જનની લીલા ,

કરુણાને તવ કોમલ કિરણે

અંતર-મિતિર મિટાવો .. જીવનનિધિ !

મારું અંતર મ્લાન વિદારો , જીવનનિધિ!

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

…spiritual practitioner in vivid ways

dipa_l

I have always marked that whenever we take a decision on a particular line, there always is a circumstance ready to try us, to test us. Such circumstances, though born of our own actions, outwardly appear to have come forth of their own accord; or they are presented by the providence on purpose and with a definite aim. I had to pass through a couple of such incidents and, to control myself, I had to take recourse either to the rosary or to Dhyāna. One thing more. Tests and trials stand on the path of the spiritual practitioner in vivid ways. Just as Kūndalini, after being activated, brings forth changes in our internal level of consciousness, so does it impinge on our outward
level, our physical aspect too. Because of  this, the practioner’s body undergoes a great change and excels his usual bearing. His facial expressions shine out with a sort of a brilliance. His eyes sparkle with a radiance that emanates a powerful magnetism, glaring enough to make him be an object of sprightly attraction. It is possible that this sort of pull can affect adversely on the Sādhaka, putting him to tough test, thus inviting him to be doubly alert. I had to pass through a couple of such tests which required me to seek resort to my Gurudeva’s ‘Smarana’ – remembrance –  making my mind be emerged in him and taking me to the state of Dhyāna. This spared me from being involved in self-indulgence. This incident of getting immersed in my own ‘Self’ and thus sparing myself from being an easy prey to retrogression invigorated my endeavor with compound interest quite beyond my imagination. The following dream backed up my endeavor.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

હરિનામ બિનુ કાંઈ ન આવૈ કામ ;

dipa_l

હરિનામ બિનુ કાંઈ ન આવૈ કામ.

શિવધામ બિનુ હો નવ કો વિશ્રામ .

જિન કમલિનીદલ વિશ્વ વિલાસા ,

શેષશાયી બન કાલકો નાથા ,

લક્ષ્મીવર  હરિ રામ-શ્યામ બન

જનમનકા ભયે સબલ સહારા .

ઈન નામ બિનુ કૌન હરે ભવતાપ ?

હરિનામ બિનુ કાંઈ ન આવૈ કામ .

બીજબંકિમ જિન ભાલ સુહાવે ,

બન નિલકંઠ  વિશ્વવિષ રૌંધે  ,

ધરહુ કંઠ વિષનાગ , ગંગ શિર ,

ધરતી-અંબર સુધા પરૌસે ,

ઈન ધામ બિનુ કૌન હરે ભવભાર ?

શિવધામ  બિનુ હો નવ કો વિશ્રામ .

જનગણ-મનકે શક્તિ -પ્રદાતા,

મંગલમય હરિહર ભવત્રાતા ,

શરનન જિન જગ રહૈ સુભાગા ,

ઈન સ્વામીન પદ -પંકજ ધામા .

હરિનામ બિનુ કાંઈ ન આવૈ કામ ;

શિવધામ બિનુ હો નવ કો વિશ્રામ.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

…captivated by their outward attractions.

dipa_lMy life has been laden with lots of limitations even today. I am not totally free from anger and sensuality. In spite of my endeavor, I am still far away from maintaining my mental poise in times of my praise or my abuse. We may show apathy to such occurrences to prove ourselves indifferent to such superficial things, but if such an occurrence takes even five minutes of our sleep away, then, to that extent, we have not yet succeeded in maintaining our inner equilibrium. It is  not easy not to be oscillated by mental fluctuations in times of ebb and flow. At times like this, it is beneficial to take to Dhyāna and thus lose oneself in one’s own ‘Self’. However greatly disturbed we are, if we can put ourselves into that condition of being oblivious to ourselves, it is a triumphant thing. Not being able to do that, and not succeeding in maintaining our inner poise by using our discrimination at times like that, if we just fake a laugh to outwardly prove that we are not affected by such adverse happenings, we will inwardly put ourselves in undue strain, and to that extent we will jeopardize ourselves by putting our subtle Prāna, to deep agitations. The most secretive of our thoughts and feelings cannot hide themselves from our innermost conscience. I have marked that even a minutest thought coming from someone’s artistically linguistic ability, or from a sensuous sight projected in our mind from a far-off distance or even from our home T.V., becomes enough reason to damage our Sādhanā – spiritual advancement. How very difficult it is to save the mind from the effects of the subtle than from taking it away from the physical? As for me, since the goal has got to be achieved, I thought I would better be aloof and away from the impetuosity of the mundane, from the cheap satisfaction derived from the attractions of the fleeting temporal. And I decided to keep myself  away from such attractions and from the situations leading to being captivated by their outward attractions.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ઉરમાં તું જ રહો ધબકાર . … હે મમ જીવનાધાર !

dipa_l

હે મમ જીવનાધાર !

તુજ બિન અન્ય ન હો ભણકાર.

હે મુજ ખેવનહાર !

ઉરમાં તું જ રહો ધબકાર . … હે મમ જીવનાધાર !

અંતરના સૌ મલિન સ્તરોને

વેગે નાથ વિદારો ,

સૌમ્ય , શુચિ તવ કરુણાનીરથી

મનના મેલ પખાળો ;

નિર્ઝરતી એ સુરમ્ય સેરે

ઝરજો નવરસધાર. .. હે મમ જીવનાધાર !…

કરુણાને તવ કોમલ કિરણે

મનમહેરામણ મહોરો ,

પ્રગટો  દિવ્ય  પ્રભા  જીવને આ ,

પરિપૂત પ્રાણ પરાગો .

રેલજો અવિરત અમીરસ  ધાર,

તું જ હો રોમરોમ રણકાર. .. હે મમ જીવનાધાર !…

આડે ઊભું અંતરપટ આ

અવ તો , નાથ , નિવારો  !

હાથ ગ્ર હી મુજ દોર જીવનની

ભવજલ પાર ઉતારો .

આતમની તુજ  દિવ્ય પ્રભા

ઉર તપજો ; પ્રાણાધાર ! .. હે મમ જીવનાધાર !…

6 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

form of ‘Mother’ for the universal uplift

It is practically impossible to comprehend the prime sublime purpose underlying this existence of ours, unless we intrinsically turn and get awakened to our inner ‘Self’. In that inner pilgrimage of ours, this Divine Mother Energy -‘Kūndalini Shakti’- is the main propeller. She is the genesis, the fount, the auspicious surge of which is being aptly guarded by the Great Guardian Ganapati or Ganesh who has His seat at Her door, the very base center Mūlādhār, where Mother Dūrga, the protector Kūndalini, rests vigilantly watchful, waiting for a hearty call from a sincere, loving spiritual pilgrim. That propitious Power, call it ‘Mā Bhagavati’ – Mother Goddess, or ‘ShivaShakti
Bhavāni’ – the Lord’s Energy released in form of ‘Mother’ for the universal uplift – call it what you will; that Mother Energy is a great booster, and its awakening is a must for us, for the simple reason that its activation enables the divine pilgrim to successfully cover all the stages of his ‘Sādhanā’, giving it speed and making it genuinely and propitiously fruitful. That pilgrimage asks of its path-finder a perpetual oozing of faithfully dedicated love based on the edifice of pure sacrifice. This is not possible unless the inner consciousness of the spiritual practitioner is stirred up. Such stirring up of the consciousness is not achievable without the emanation of genuinely single-pointed effort and pure love. I say ‘pure love’ because the worldly self-seeking, egotistic love has no place in it. It demands total subjugation of the ego, the ‘I’-lessness, not just the curbing of the mind, but total obliteration of the temporal attractions and the submergence of the mind in one’s intrinsic ‘Self’. When this happens, Love, in its true measure blossoms up in full flourish. This type of immersing cannot be realized without self-sacrifice, and unless this happens, the entry to the doors of  True Divinity is a far-off thing. I am reaping the bitterness of not being able to fully sacrifice myself, thus being away from maintaining my pledge at the doors of the Almighty. Unless this is accomplished, my pilgrimage to Shūlpān remains far from its fruition.

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

શૈલ્ય સમે હૈયે નિર્ઝરજો પ્રેમલ પૂર અપાર રે !

મારાં હૈયાનાં દ્વાર , દેવ !  ખોલજો રે!

મારું અંતર ઉજાળો  !

મારું અંતર ઉજાળો ,

મોહપૂંજો નિવારો ,

દૃગનાં નીરને પખાળો  ;

મારે હૈયે ઝગાવો દિવ્ય ચેતના રે !

અંધારે અંતર આ ઊમટો ભાવ તણા ભંડાર !

શૈલ્ય સમે હૈયે નિર્ઝરજો પ્રેમલ પૂર અપાર રે !

નૈના નિરખો ઊંડેરું  !

નૈના નિરખો ઊંડેરું ,

આતમ ઊડજો ઊંચેરું ,

ઉરનું ટળજો અંધારું !

કૂળી કરુણાનો દિલમાં દીપક ચેતવો રે !

પુલક પ્રગટ કરજો મુજ રોમે રોમ સદૈવ , દયાળ !

ભાવભૂલ્યાં હૈયે આ પ્રકટો કોમલ દિવ્ય પ્રભાત રે !

જીવન જેથી ઉજાળું .

જીવન જેથી ઉજાળું ,

પુનિત પંથે સિધારું ,

દુઃખડાં દમતાનાં હા રું ;

હામ હૈયામાં રહેજો જીવન ઝૂમવા રે !

મારાં હૈયાનાં દ્વાર , દેવ ! ખોલજો રે !

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

emblem of Cosmic Intellegence

Is not Ganesha, the so called Elephant God, the emblem of Cosmic Intellegence, and his Vāhana – vehicle – Mūshaka – the mouse, the mind of man of which He, being the controller, is the sole authority, an apt symbolism! Think of His big head, aptly suggestive of the fount of Knowledge in his command, His the big ears ever ready to pick up every single ripple of sound arising any where and from any corner of your mind. Think of the capacity of His small, ever so vigilant sharp eyes that can, not unlike a flying kite prone to see a green snake sneaking in green grass, see the smallest of details from any distance. And think of His long protruding trunk having the power to pick up anything, from the smallest of a needle to a huge trunk of tree, and yes, even the slightest of smell, from a distance no known animal ever can. Think of that surprisingly solitary out-showing tooth depicting the inner wrath, enough to keep you on your alert, but devoid of any intention to give you a gnaw, He ever being the ‘Dayāvant’- the ever so compassionate. And again, reflect on His big belly that can hold in it and digest any sneaky ideas conjuring in our minds and yet, notwithstanding our deficits and decay, He is always there with His one foot ever in the readiness to run to our help when such a help is sought of from the core of our hearts. Do all these, with His strong and able four arms, not suffice to give Him the prime place not just in our every day worship, but in any and all the auspicious events enveloping our life?  Of all the gods, he is the first and foremost to be worshipped and as near to us as our mind is, the mind – the mouse – which He thoroughly controls, He being its ‘Rider’. All the above traits and qualifications can go perfectly well with any head of any country who, for his own individual country, has been pronounced the ‘Ganapati’- the head, the all-in-charge of the multitude of his own land, as is Ganesh, the Live Cosmic Intelligence, the sole controller of the ‘Mind-stuff’ of the whole universe. No wonder, He has been allotted the prime place of worship among all the Gods who deserve being worshipped. Ganapati is surely the greatest Ocean of Wisdom and Intellect, the Cosmic Live Intelligence that works untiringly on the cosmic level for the spiritual uplift of the humanity as a whole, while remaining constantly in touch with our erratic, restless mind, the reins of which He fails not to control and direct, once you give yourself up, heart and soul, to the Lord of your life. This much will suffice if we really do intend to give proper justice to the lofty concept of the Great Ganesh, not the elephant god, surely not, but to the Lord of the multitude. Can anybody think of a better analogy and resemblance other than the thus materialized Lord Ganesh, for the ever awake Cosmic Intelligence that rides and controls his vehicle the ‘mouse’, the human ‘Mind’, that remains ever in conjunction with its all-time Controller?

Leave a comment

Filed under Uncategorized

અલખની ધૂને સ્વાંત સજીને ભેખની કંથા દિલે ધરીને

પ્રભુ ! મારી ઝોળી જુગ-જુગ ખાલી  !

મનમંદિરનાં દ્વાર બીડેલાં ,

અંતર  તિમિર છવાયાં ઘેરાં ,

કામ-ક્રોધનાં પડળ પુરાણાં ,

શી વિધ નાથ બનું તુજ સંગી ? .. પ્રભુ મારી …

ગહન સ્તરો જડતાનાં વીંધી ,

ઉરના કૂડા ભાવ વિદારી ,

આત્મતેજની નવલખ ધારે

રસજો ઉર મુજ ,  અંતરયામી ! .. પ્રભુ મારી …

એક ભરોસો તારો , વિભુવર !

તુજ વિણ અન્ય ન આરો, રઘુવર!

તુજ નેહે મુજ દિલ-મન દમકો,

રહું દ્વાર તુજ બની પૂજારી. .. પ્રભુ મારી …

અલખની ધૂને સ્વાંત સજીને

ભેખની કંથા દિલે ધરીને

મનમ્હોર્યા સહુ મોહ ફગાવી

ઊભો ધરી ઝોળી , બહુનામી !

પ્રભુ ! મારી ઝોળી જુગ-જુગ ખાલી .

4 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized