Daily Archives: જૂન 2, 2013

માયા / सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोग:

 1. પામરજીવ શા કારણ તુ માયામા લપટાય છે?
 2. (विनियोगअस्यश्रीदुर्गासप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्यनारायणऋिष:अनुष्ठुप्छन्द:श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वत्योदेवता:श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थंसप्तश्लोकी दुर्गापाठेविनियोग:)
 3. श्रृणुदेवप्रवक्ष्यामिकलौसर्वेष्टसाधनम्।
 4. मयातवैवस्नेहेनाप्यम्बास्तुति:प्रकाश्यते।।
 5. ज्ञानिनामपिचेतांसिदेवीभगवतीहिसी।
 6. बलादाकृष्यमोहायमहामायाप्रयच्छति।।1 ।।
 7. दुर्गेस्मृतांह्य्रसिभीतिमशेषजन्तो:
 8. स्वस्थै:स्मृतांमतिमतीवशुभांददासि
 9. दारिद्रयदु:खभयहारिणिकात्वदन्या
 10. सर्वोपकारकरणायसदार्द्रचित्ता।।2।।
 11. सर्वमंलमांगल्ये,शिवेसर्वार्थसाधिके!
 12. शरण्येत्र्यम्बकेगौरि,नारायणि!नमोस्तुते।।3
 13. शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे
 14. सर्वस्यार्तिहरेदेविनारायणिनमो स्तुते।।4।।
 15. सर्वस्वरूपेसर्वेशेसर्वशक्तिसमन्विते
 16. भयेभ्यस्त्राहिनोदेवीदुर्गेदेवीनमो स्तुते।।5।।
 17. रोगानशेषानपहंशितुष्टा,
 18. रुष्टातुकामान्सकलानभीष्टान्।
 19. त्वामाश्रितानांविपन्नराणां
 20. त्वामाश्रिताह्याश्रयतांप्रयान्ति।।6
 21. सर्वाबाधाप्रशमनंत्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि
 22. एवमेवत्वयाकार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्।।7
 23. श्रीदुर्गादेव्येनम:
 24. देवी को प्रणाम

 25. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः
 26. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्।
 27. या देवी सर्वभूतेषु, मातृरूपेण संस्थिता ।
 28. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ।।
 29. या देवी सर्वभूतेषु, विद्यारूपेण संस्थिता ।
 30. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ।।
 31. याश्री: स्वयंसुकृतिनांभवनेष्वलक्ष्मी
  पापात्मनाकृतधियाँहृदयेषुबुद्धि:।।

1 ટીકા

Filed under Uncategorized