ડૅફોડીલ્સ

Display images to see an amazing photo!

નાર્સિસસ / ડૅફોડીલ  ફૂલછોડ

પુનર્જન્મ અને નવી શરૂઆતનું પ્રતીક છે,

ડૅફોડીલ ફૂલછોડ વસંત નો પર્યાય છે.

તેમના બોટનિક નામ નાર્સિસસ છે,

ડૅફોડીલને ક્યારેક jonquils કહેવામાં આવે છે

Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils
I wandered lonely as a cloud

That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze

” Lore connecting the daffodil to not only a sign of winter’s end but a lucky emblem of future prosperity is found throughout the world. In Wales, it’s said if you spot the first daffodil of the season, your next 12 months will be filled with wealth, and Chinese legend has it that if a daffodil bulb is forced to bloom during the New Year, it will bring good luck to your home.

The March birth flower and the 10th wedding anniversary flower, a gift of daffodils is said to ensure happiness. But always remember to present daffodils in a bunch – the same legends that associate this cheerful flower with good fortune warn us that when given as a single bloom, a daffodil can foretell misfortune

Leave a comment

Filed under કાવ્ય, Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s