વટપૂર્ણિમા +10 Life Lessons You Learn Too Late

AAA

 

 

પૂનમનું વ્રત વડને પૂજન કરીને ઉજવે છે.

વ્યાદિસકલદોષપરિહારાર્થ બ્રહ્મસાવિત્રીપ્રીત્યર્થ
સત્યવત્સાવિત્રીપ્રીત્યર્થ ચ વટસાવિત્રીવ્રતમહં કરિષ્યે.

ગોરમાના વ્રતનું કાવ્ય

ગોરમાને પાંચે આંગળીયે પૂજ્યાં

ને નાગલાં ઓછા પડ્યાં રે લોલ
કમખે દોથો ભરીને કાંઈ ટાંક્યા,
ને આભલા ઓછા પડ્યાં રે લોલ. ગોરમાને….

માંડવે મ્હેક મ્હેક જૂઈની વે,
કે જૂઈનાં રેલાં દડે રે લોલ
સઈ મારે નેવાનું હાર્બંધ ટોળું
કે સામટું મોભે ચઢે રે લોલ. ગોરમાને…..

ત્રાજવે ત્રંફેલા મોરની ભેળી,
હું છનકી વાત્યું કરું રે લોલ
લોલ મારે મોભા રે કાગડો બોલે
ને અમથી લાજી મરું રે લોલ. ગોરમાને….

મેંદીએ મેલું હું મનની ભાત્ય
ને હાથમાં દાઝ્યું પડે રે લોલ
આડોશ પાડોશ ધમકે વેલ્યું
ને લાપસી ચુલે ચઢે રે લોલ. ગોરમાને….. રમેશ પારેખ

MGroad-India-AllanForest_1-565x374
By Stephanie .
Have you ever asked yourself the question “How did it get so late so soon?”, while you got caught up in everyday hustle and bustle you completely forgot to live. Take time to realize what you want and need. Take time to take risks. Take time to love, laugh, cry, learn, and forgive. Life is shorter than it often seemsHere are ten things you need to know, before it’s too late:
 This moment is your life:
Your life is not what happens between of your birth and death, it’s what happens between now and your next breath. The present – the right here and now – is all the life you ever get. Live each moment in full, in kindness and peace, without fear and regret. Do what
makes you happy and do the best you can with what you have in this moment; because that is all you can ever expect of anyone, including yourself.
The sacrifices you make today will pay dividends in the future:
When it comes to grinding in those hours and working hard to achieve a dream which could be anything from earning a degree to building a business, or any other personal achievement, you need to dig deep and ask yourself: “Am I willing to live a few years of my life like many people won’t, so I can spend the rest of my life like many people can’t?”
You are your most important relationship:
Happiness is when you feel good about yourself without feeling the need for anyone else’s approval. You must first full understand yourself and know how health your relationship with yourself is before you can have a healthy relationship with others. You have to feel worthwhile and acceptable in your own eyes, so that you’ll be able to look confidently into someone else’s and connect with them.
When you procrastinate, you become a slave to yesterday:
Being Proactive today can take such a massive load off your back tomorrow. So do something right now that your future self will thank you for. By doing that, tomorrow you’ll be happy you started today.
Failures are only lessons:
Good things come to those who are patient and still hope, even though they’ve been let down and disappointed, to those who still believe even though they’ve failed at something, to those who still love even though they’ve been hurt before. So never regret anything that has happened in the past; it cannot be changed, undone or forgotten. Take it all as lessons learned and move on with grace.
    MGroad-India-AllanForest_36-365x565A person’s actions speak the truth:
You’re going to come across people in your life who will always talk the talk; but in the end, it’s always their actions you should judge them by. So pay attention to what people do, and be someone who lives by everything he says. Their actions will tell you everything you need to know.
cool 3Behind every beautiful life, there has been some kind of pain:
You fall, you rise, you make mistakes, you live, you learn, these are the classic lessons of life. Nobody is perfect, but everyone is
human. You’ve been hurt, but you’re alive. Think of what a precious privilege it is to be alive – to breathe, to think, to enjoy, and to chase the things you love. We must keep putting one foot in front of the other even when we hurt, for we will never know what is waiting for us just around the Corner.
Rabi 4A lifetime isn’t very long:
This is your life, and you’ve got to fight for it. Fight for what you believe in, live for what you believe in. Fight for what’s important to you. Fight for the people you love, and never forget to tell them how much they mean to you. Realize that right now you’re lucky because you still have a chance, every breath you take is another chance to change how you lived the last. So stop for a moment and think. Whatever you still need to do, start doing it today. There are only so many tomorrows.
MGroad-India-AllanForest_34-373x565Small acts of kindness can make the world a better place:
Smile at people who look like they are having a rough day, be kind to them, let them know that there is reason to be happy. Kindness is the only investment that never fails, and wherever there is a human being, there’s an opportunity for kindness. Learn to give, even if it’s just a smile, not because you have too much, but because you understand there are so many others who feel like they have nothing at all.
Time and experience heals pain:
No one can say that a huge loss or pain caused is not and important Life event, but a different perspective might be to understand that an overwhelmingly painful event in your life right now will one day be part of your much larger past and not nearly as significant as it seems. Because overcoming it might just open doors for you to experience things that you never have.
 s8

Leave a comment

Filed under પ્રકીર્ણ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s