૯ માન્યતાઓ વિચિત્ર… સારવાર અસરકારક !

!9 home remedies
Some of the following remedies might seem strange to you, but if you check them out for yourself, you’ll find that there is sound logic behind them!
Vodka vs Stinky FeetWipe your feet with a rag drenched in vodka to kill off bad foot odor. Vodka contains high levels of alcohol, a disinfectant and a material that dries. The alcohol neutralizes the fungus that causes the smell and dries the moisture that allows germs to grow …

9 home remedies

Listerin vs Nail Fungus

Soak your feet, twice a day, for 15-20 minutes, in listerin (mouth wash) to get rid of nail fungus. Listerin contains strong disinfectant materials and is also good at healing buns. Drip a bit of listerin on some cotton and lightly smear it on the bun 2-3 times a day, to dry it out.

………………………………………………………………………..

9 home remedies

Tomatoes vs Acne
Tomatoes have a lot of A and C vitamins, as well as antioxidants, that help take care of a variety of skin conditions. A tomato puree is a great remedy for oily skin. Mash a tomato, smear it on the face, and let it sit for an hour. Then wash with luke-warm water and dry. Repeat this once a day for a week to get your skin nice and dry, without any zits popping up.

…………………………………………..

Yogurt vs Bad Breath

Research shows that the active bacteria in yogurt can decrease the levels of Hydrogen sulfide in the mouth cavity, which causes the bad breath. In addition, foods rich in vitamin C such as oranges or forest berries, might create a hostile environment for these stinky germs.

…………………………………..

9 home remedies

Sugar vs Hiccuping

So many ‘granny solutions’ have been invented to combat this annoying phenomenon, but this one took us by surprise. By swallowing a spoonful of raw sugar, you can stop the hiccuping within the minute. Experts believe that the sudden sweetness on the nerve ends of the tongue, cause the hiccup spasm to stop.
……………………………………

9 home remedies

Olive Oil vs Eczema

Olive oil is rich in vitamin E, which is considered a rich moisturizer. If you smear fine virgin olive oil on your skin after the shower, while the skin is still moist, you can help calm those painful pimples and wounds.

9 home remedies

Mint chewing gum or Cinnamon vs Tiredness

Research shows that mint gum and / or cinnamon increase wakefulness and decrease tiredness by about 20%

…………………………………..

9 home remedies

Olives and lemons vs sea Sickness

Sea sickness causes nausea that creates too much saliva. Eating olives or sucking on a lemon when the signs first appear, may completely neutralize them, thanks to the high level of tannin in them.

……………………………….Stickytape vs Calluses

It may sound weird, but here’s a solution with 85% history of success. If you have annoying calluses, stick a little piece of sticky tape on them. After a week, gently remove the sticky tape and clean the area well with a porous stone (pumice). Take another little piece of sticky tape and leave it for another week. Repeat as required until the callus is no more.

…………………………….

Biting a pencil vs Headaches

Most headaches come from stress. More often than you know, headaches are the result of teeth grinding, usually when the person isn’t even aware he/she is doing it. To alleviate the pain, hold a pencil between your teeth. No need to bite it too hard, just hold it in your mouth and that will make the jaw muscles relax, until the pain will be relieved……………………………………………..

Don’t control,

be in control.

2 Comments

Filed under ઘટના, પ્રકીર્ણ, રમુજ

2 responses to “૯ માન્યતાઓ વિચિત્ર… સારવાર અસરકારક !

 1. Start a new series of your own articles with title –


  ‘અફલાતૂન તબીબ ‘ !!

  • pragnaju

   હંમણા તો અફલાતુન તબીબમા ડૉ મનુ કોઠારી ની ઘણી ખરી વાત રૅશનલ લાગે છે
   આ સાંભળી લેખ તૈયાર કરવા વિચાર થાય છે
   ૧. નીચે યુ-ટ્યુબ વિડીઓ તમે લીધેલી ગોળી કઈ રીતે લોહીમાં પહોંચે છે તે દર્શાવે છે.)

   How medicine works – http://www.youtube.com/watch?v=MHC91r-Zs6A

   ૨. દવા શરીરમાં કઈ રીતે કામ કરે છે તેની વિગતો સુંદર રીતે http://nihseniorhealth.gov/takingmedicines/drugsinthebody/01.htmlપર સમજાવી છે.

   ૩. દવાઓની ખોરાક સાથે કે અન્ય દવાઓ સાથેની પ્રક્રિયા સમજવા જુઓ –

   http://www.webmd.com/fda/avoiding-drug-interactions

   ૪. ડો. મનુ કોઠારી તથા ડો. લોપા મ્હેતાનું પુસ્તક – ‘જીવન, મરણ અને તબીબ ક્ષેત્ર’

   Dr Manu Kothari – YouTube
   Video for youtube dr manu kothari► 76:15► 76:15
   http://www.youtube.com/watch?v=082XWqn-1k8
   Dec 13, 2013 – Uploaded by Pratik Chheda
   A great man, a great teacher, a great lover of humanity. I was blessed to have heard his lectures on medicine …
   Speech of Dr. Manu Kothari in Kolkata on Cancer … – YouTube
   Video for youtube dr manu kothari► 10:53► 10:53
   http://www.youtube.com/watch?v=wMEZOaPQUMk
   Apr 10, 2011 – Uploaded by abhijitmuk
   Dr. Manu Kothari is speaking in Kolkata while introducing the Book by Dr. Sthabir Dasgupta – Cancer: Purono …
   TEDMED Live Talk by Dr Manu Kothari – YouTube
   Video for youtube dr manu kothari► 24:47► 24:47
   http://www.youtube.com/watch?v=6beeevGr9co
   Jun 15, 2013 – Uploaded by theothersong1
   A great man, a great teacher, a great lover of humanity. I was blessed to have heard his lectures on medicine …
   Dr Manubhai Kothari 02 – YouTube
   Video for youtube dr manu kothari► 48:41► 48:41
   http://www.youtube.com/watch?v=Tr1i_gnafu0
   Jun 25, 2013 – Uploaded by Vijay Mundhava
   Dr Manubhai Kothari 02. Vijay Mundhava … TEDMED Live Talk by Dr Manu Kothari by …
   Dr Manubhai Kothari 01 – YouTube
   Video for youtube dr manu kothari► 58:37► 58:37
   http://www.youtube.com/watch?v=0QIEDtbwJHA
   Jun 24, 2013 – Uploaded by Vijay Mundhava
   DOCTOROTHI SAAVDHAAN-Dr Manubhai Kothari … Speech of Dr. Manu Kothari in Kolkata on Cancer …
   Speech of Dr. Manu Kothari in Kolkata on Cancer … – YouTube
   Video for youtube dr manu kothari► 14:46► 14:46
   http://www.youtube.com/watch?v=49UwWsPKM2Y
   Apr 10, 2011 – Uploaded by abhijitmuk
   r. Manu Kothari is speaking in Kolkata while introducing the Book by Dr. Sthabir Dasgupta – Cancer: Purono …
   “Naturopathy Can Reverse Heart Ailments” – Aarogya
   http://www.aarogya.com › News and Updates › Year 2011
   Mar 20, 2011 – The benefits of lauki (bottle-gourd) juice has been propagated by Dr Manu Kothari, ex-chief of anatomy department at the KEM Hospital.
   Cancer: myths and realities of cause and cure – Manu L …
   books.google.com › Medical › Oncology
   Google Books
   Cancer: myths and realities of cause and cure. Front Cover. Manu L. Kothari, Lopa A. Mehta. Marion Boyars, 1979 – Medical – 159 pages.
   HIV & AIDS – Dr. Manu Kothari – An interview
   http://www.virusmyth.com/aids/hiv/jminterviewmk.htm
   Dr. Manu Kothari (1935) is Professor of Anatomy, at the Seth G.S. Medical College, in Mumbai, India. He is the author of eight books including: The Nature of .
   Speech of Dr. Manu Kothari in Kolkata on Cancer (PART I)
   http://www.earthites.com/videofeed/wMEZOaPQUMk
   Dr. Manu Kothari is speaking in Kolkata while introducing the Book by Dr. Sthabir Dasgupta – Cancer: Purono Bhoye … Youtube Search “The business of cancer”
   Quotes about Tonsillitis – Ask Dr. Shah
   http://www.askdrshah.com/app/tonsillitis/tonsillitis-quotes.aspx
   Courtesy: Dr.Manu Kothari, MS, a leading medical thinker and a surgeon from KEM Hospital,India, who was kind enough to send a collection of Tonsil quotes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s