જીવન ચાલુ રાખવા માટે તું એક વજુદ વાળું કારણ તો બતાવ.

 A Universal Prayer covering nectar of Gita, Gayatri Mantra and Jainism.
Purpose of Human Life  
I am a depositor of good deeds, powerful, fortunate and peaceful soul. 
After wandering in life and death cycle for  8,400,000 ( Eight point four million) times,
finally I am lucky to have this birth as a human. As  a  human, it will allow me to burn
all the layers of  my sins from previous and present life and will clean my soul to
the purest original form. 
Pure soul is nirvana state of almighty God.
So, my goal in life is to reach nirvana state so that I can liberate my soul from
cycle of life and death.
 
Oh, life like, killer of all miseries, state of happiness, angel like almighty God,
I install you in my inner heart and it is my only prayer  that  please inspire
my intellect in right direction so that I get enough energy to achieve
my goal of reaching Nirvana.
Ohm, Shanti, Shanti, Shanti 

Thanks 2 Ranjanben Kothari, BipinDoshi
for this wonderful forward
Enjoy
___________________________________________________

1F2196416FF24E6280BF09F870D75F79_JounPC 3D11682A6B874005A4D184523FE684A4_JounPC 3EC8690B4D284FA89C85E6EC7AD90A00_JounPC 7F9E4EE9D37C496C8963F0BA462F2F94_JounPC 7F9E4EE9D37C496C8963F0BA462F2F94_JounPC 8B97929441F94C6A9FFFA4B9D64FF1D7_JounPC 8F98F2B541A54E868D441C78FF75866C_JounPC 9A50CBDD08424B1F9879E011717BD683_JounPC 9B035C20418340C4B18CA8A459516548_JounPC 16D444D3A0844AC5A9588EBF49992955_JounPC 81DB5A7D8A7E4E6E9382FD9859FAFE53_JounPC 95A6525057424F3DB3AE7BC37EEDAB3C_JounPC 95FED42B7F174CC398F9CF3A34FAEBEB_JounPC 3358FD33DCB4480AB1E55DAA04B13968_JounPC 97898AD686E0425E9D309D6F03E8BA4E_JounPC 248805DC47E14B4BAACEAC5F92AD1FB2_JounPC 50108520B1734DAF8EEF4B081DEF6EB7_JounPC 928920481B4646899A1A89AECD3D5F6B_JounPC A5DF57F284E5432CB56E0231501511D5_JounPC B41C8A395C9847EF8DDA283DE0D9BF2C_JounPC C024E6F3282D4474BE8AC9CDFB8BA907_JounPC C939F19C2BE94FC18908D26E46699671_JounPC E521FC3B511D4B8580D95881917FEE97_JounPC E98949B9AAA140FC93806369C18B3C5C_JounPC F32724AA7729466E9311EF171A8C73E4_JounPC first-light-b-20

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “જીવન ચાલુ રાખવા માટે તું એક વજુદ વાળું કારણ તો બતાવ.

 1. પ્રભુની પ્રાર્થના અને પ્રભુએ બનાવેલાં રંગબેરંગી પક્ષીઓ બન્ને ગમ્યાં .

  અહીં મારી સ્વ-રચિત એક પીરામીડ પ્રાર્થના રજુ કરુ છું.

  પીરામીડ પ્રાર્થના

  એક નવતર પ્રયોગ
  પીરામીડ પ્રાર્થના
  હે
  પ્રભુ
  વંદુ હું
  કર જોડી
  તારી જ કૃપા
  ઝંખી રહ્યો સદા
  આ ભવસાગરમાં
  ભટકી રહ્યો છું લાચાર
  રાહ દેખાય ના, મુઝાઉં છું
  આવી હાથ ગ્રહીને દોર મને
  તારા મંગલ મંદિરમાં લઇ જા
  જીવન પંથ ઉજાળ, એ જ હું માગું.
  વિનોદ પટેલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s