કળી ચુલબૂલી / યામિની વ્યાસ

aa

001

a

 

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “કળી ચુલબૂલી / યામિની વ્યાસ

 1. કબીર દોહા

  દુખ્મે સુમિરન સબ કરે ,સુખમે કરે ન કોય ,

  જો સુખમે સુમિરન કરે ,દુખ કાહે કો હોય .

  બુરા જો દેખન મેં ચલા બુરા ન મિલિયા કોય ,

  જો દિલ ખોજા આપના, મુજ્સા બુરા ન કોય.
  કેટલાક ગમતા કબીર દોહા

  ચીન્તાસે ચતુરાઈ ઘટે, દુખસે ઘટે શરીર,
  પાપ સે ઘટે લક્ષ્મી ,કહ ગયે દાસ કબીર.

  સાઈ ઇતના દીજિયે ,જામે કુટુમ સમાય
  મેં ભી ભૂખા ન રહું, સાધુ ન ભૂખા જાય.

  મેરા મુજ્મે કછુ નહિ, જો કુછ હૈ સો તોર,
  તેરા તુજકો સૌપતે ,ક્યા જાયગા મોર.

  માટી કહે કુમ્ભારકો ,તું ક્યા રુંદે મોય
  એક દિન ઐસા આયગા ,મેં રુન્દુગી તોય.

  કસ્તુરી કુંડલ બસે ,મૃગ ખોજે બન માંહી,
  ઐસે ઘટ ઘટ મેં રામ હૈ,દુનિયા દેખે નાહી

 2. Sharad Shah

  એકવાર નહી બે વાર વાહ વાહ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s