રાતભર રડ્યું ઓશિકું પ્રિયની યાદમાં ! શમણાં / યામિની વ્યાસ

11

2 Comments

by | March 3, 2015 · 4:26 am

2 responses to “રાતભર રડ્યું ઓશિકું પ્રિયની યાદમાં ! શમણાં / યામિની વ્યાસ

  1. શમણાં થોડો સમય આનંદ કે દુખ આપી અલોપ થઇ જાય છે .

    શમણું પૂરું થાય એટલ્રે ખરી હકીકત આંખ સામે આવી જાય છે .

    બે ઘડીનું એ શમણું જાગીને ઓશિકા ઉપર શોધીએ તો પણ ક્યાંથી મળે !

    ટૂંકી પણ ભાવવાહી રચના .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s