અભિનંદન યામિની /નાટ્યક્ષેત્રે સિધ્ધી બદલ

૦03n 0n4 00n1 00n2

સુરતથી આવેલ Yamini Vyas સાથે Gopali Buch, Chhaya A. Trivedi, Parul Barot, Bhargavi Pandya, aarti trivedi…. …એક સુંદર સંગોષ્ઠી. …..With Manvita Baradi at Theatre Media Center

00

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “અભિનંદન યામિની /નાટ્યક્ષેત્રે સિધ્ધી બદલ

  1. બહેનને હાર્દિક અભિનંદન.

  2. યામિનીબેન ની નાટ્યક્ષેત્રે સિધ્ધીઓ માટે હાર્દિક અભિનંદન અને સુંદર ભાવી માટે અનેક શુભેચ્છાઓ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s