અભિનંદન… નરેશ કાપડીઆ+Qimen-riyue for topaz …!

અભિનંદન…

તિથિ આર્ટસ દ્વારા ચાલી રહેલાં ચાર દિવસીય હાસ્ય નાટ્ય મહોત્સવ, ૨૦૧૫ દરમિયાન દસ નાત્યાકારોનું ‘નાટ્ય સેવારત્ન’ થી સન્માન થયું. આ પ્રસંગે એ દરેક કલાકારના પ્રદાન વિષે વીડીઓ પ્રેઝન્ટેશન પણ કરાયું. જેને યુ-ટ્યુબ પર Naresh Kapadia ટાઈપ કરતાં મળી જશે. નરેશ માટે બનેલું પ્રેઝન્ટેશન જોવા માટે આ લીંક ક્લિક કરો:http://youtu.be/ysBP7OGOAJI

નરેશ કાપડીઆ's photo.
નરેશ કાપડીઆ's photo.

અભિનંદન યમિની

00 000 0000

Today I shall like to write about my gallbladder  problems
and how was it solved!
It was a routine gallbladder operation, on a routine
day: on the operation table was me, my body was
covered by blue paper drapes except for my round,
antiseptic coated belly. The gallbladder is a
floppy, finger length sac of bile like a deflated
green balloon tucked under the liver and when gall
stones form, as I learned, they can cause excruciating
bouts of pain. Once they remove my gallbladder, the
pain would stop. They have learned to take out
gallbladder with a miniature camera and instruments
that they manipulate through tiny incisions. The
operation often done as a day surgery, is known as
laparoscopic cholecystectomy, or “lap chole”
When the attending gave Dr Panthaki the go ahead, he
cut a discreet inch long semicircle in the wink of
skin just above the belly button. He dissects
through fat and fascia, until he was inside the
abdomen, and dropped into place a “port” a half inch
wide sheath for slipping instruments in and out. They
hooked ga tubing up to a side vent on the port, and
carbon dioxide poured inflating the abdomen until it
was distended like a tire. He inserted the miniature
camera. On a video monitor a few feet away, my
intestines blinked into view. With my abdomen
inflated, he had room to move the camera and he
swung it around to look at the liver. The gallbladder
could be seen poking out from under the edge.
He put in three more ports through even tinier
incisions, spaced apart to make to complete the four
corners of the square. Through the port on his side,
the attending put in two long “graspers”. Watchin
screen as he maneuvered them he reached under the
liver, clamped on to the gall bladder and pulled it
up on the view. He was set to proceed.
Removing the gallbladder is fairly straight forward.
He severed it from the stalk and from its blood
supply, and pulls the rubbery sac out of the abdomen
through the incision near the belly button. You let
the carbon dioxide out of the belly, pull out th
ports, put a few stitches on the small incisions,
slap some Band-Aids on top and he  During this
operation my mind was one loom danger, though the
stalk of the gallbladder is a branch of the liver’s
only conduit for sending bile to the intestine
for the digestion of fats. And if you accidentally
injure the main bileduct, the bile backs up and
starts to destroy the liver. The patients to whom
this happens will die. Those who survive often have often
have permanent liver damage and can go on to require
liver transplant. “INJURIES TO THE MAIN BILEDUCTARE
NEARLY ALWAYS THE RESULT OF MISADVENTURE DURING
OPERATION AND ARE THERE FORE A SEROUS APPROACH TO
MEDICAL PROFESSION”
—————————-

I knew the complications of my surgery and wanted to
flush out my gallstones, as done before,( suggested
by Bhupenbhai) but for the size of stones I went for so
called innocent surgery!
For Liver Cleanse and Gallbladder Flush to remove
gall stones, I used simple method as follows…
I took six apples on first day
Next day I took ½ cup of sesame oil with lemon juice
in the morning and mag.sulph 3 teaspoonful in warm

water in evening
And on third day in watery stool I had topaz green
gallstones!
I was suggested Acupressure treatment as follows-
Acupuncture for Gallstones
It is unclear whether acupuncture, by itself, can
cause expulsion of gallstones, but acupuncture is
used to treat symptoms of gallstones, such as billiary
colic. The two acupuncture points mentioned in this
article, qimen (LV-14) and riyue (GB-24), are the
main  ones mentioned in the literature. These points lie
over the liver on the right side, and are located
one  rib apart and directly below the nipple. Only the
right side is treated. An extensive analysis of the
value of these points was presented in an article on
treatment of biliary colic (6), along with brief
mention of the nearby point juque .

We found that the most sensitive and tender point of
qimen [among our patients with biliary colic] is in
the area defined by the lines connecting qimen,
riyue, and juque points, which, according to traditional
Chinese medicine, is the dividing line between the
liver and the gallbladder, and is indicated mainly
for treating diseases of the internal organs in the
vicinity. Qimen is the mu point [alarm point] of the
liver, riyue is the mu point of the gallbladder, and
juque is the mu point of the heart. The front mu
points are used mainly in the treatment of diseases
of  the internal organs. Various painful lesions are the
result of failure of the heart and liver to remove
stagnancy of vital energy, leading to impediment to
the flow of qi of the gallbladder, thus producing
the  pain. Basing on the principle of treating pain by
needling the location where pain exists, the most
marked tender spot was detected in the region of the
three points….
Other points frequently mentioned in the literature
for treating gallstones include the lower leg points
yanglingquan (GB-34), qiuxu (GB-40), and zusanli
(ST-36); in addition, there is an extra point known
as
the gallbladder point (dannangxue), just below GB-34
(about 1-2 cun lower). The nausea and pain associated
with cholecystitis and with billiary blockage is
treated at neiguan (PC-6) and zhigou (TB-6), above
the
wrist. In explaining the use of these points, the
Advanced Textbook of Traditional Chinese Medicine
and
Pharmacology states:
Qimen and riyue are the front mu points of the liver
and gallbladder meridians respectively; zhigou and
yanglingquan can relieve hypochondriac pain, while
zusanli helps strengthen the spleen and disperse dampness-heat.
Ear acupuncture developed a reputation for being a
method for expelling gallstones during the 1980s. It
was reported to be especially effective for the
damp-heat type and less so for the qi-stagnation
types
of patients, but not effective for those with qi
deficiency. Over 60 auricular points have been used
in the treatment of gallstones, making it difficult to
pick out points that might be particularly
effective.
Not surprisingly, the most commonly used points were
those associated with the liver, gallbladder, bile
duct, pancreas, duodenum, stomach, spleen, and small
intestine. A course of treatment would be thirty
days … pressure applied to the point using various
kinds of pellets, especially vaccaria seeds (which have a
sharp point and may be substituted by the small “ear
tacks”). Pressure would be applied for 20-30 minutes
after meals (about 15 minutes after eating). Despite
the high efficacy of the therapy in alleviating
symptoms, the number of cases reported to have
complete elimination of stones was usually only
about
10%, sometimes as high as 20%. During treatment,
stone
expulsion would yield a sensation of distention or
pain in the region of the gallbladder.
At present, auriculo-point seed pressing therapy may
be used to expel gallstones, but the evacuation rate
is still very low.

1 ટીકા

Filed under પ્રકીર્ણ, Uncategorized

One response to “અભિનંદન… નરેશ કાપડીઆ+Qimen-riyue for topaz …!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s