ફોર્બ્સની યાદીમાં નથી એવો ફાર્બસ

આજે આ ઇ મૅઇલનો લેખ ગમી જતા રી બ્લોગ

Sharad Shah

સૌજન્ય BJ Mistry /, Hasmukh Kothari

1 Comment

Filed under ઘટના, પ્રકીર્ણ

One response to “ફોર્બ્સની યાદીમાં નથી એવો ફાર્બસ

  1. મૂળ લેખ
    http://www.sandesh.com/article.aspx?newsid=3059276

    સરસ લેખ – એમના પરિચયમાં સામેલ કર્યો-
    https://sureshbjani.wordpress.com/2006/06/16/forbes/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s