આદિ શંકરાચાર્યજી જ્યંતિ , નિર્વાણષટકમ્ /Incredible Prize-Winning Photos

૦૦૦૦૦

શાંકર ભાષ્યમાં આનંદમય કોષની સુંદર વિભાવના છે. તપ, સ્વાઘ્યાય, પવિત્રતા જેવી ધારાઓમાં સ્નાન કરી શુદ્ધ અને હલકું ફૂલ જેવું અંત:કરણ જયારે સત્કાર્યથી મળેલ કતજ્ઞતાના વિમાનમાં બેસી સ્વાર્થના સીમાડા લાંઘી જાય ત્યારે આનંદલોકમાં આવી પહોંચે છે. જયાં ન કોઇ સંકલ્પ છે, ન વિકલ્પ. ન કોઇ પીડા છે ન દુ:ખ. ન કોઇ શત્રુતા છે ન કોઇ વિવાદ. માત્ર પૂર્ણતાનો આનંદ છેमनोबुध्यहंकार चिताने नाहं । न च श्रोतजिव्हे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योमभूमी न तेजू न वायु । चिदानंदरुप शिवोहं शिवोहं ॥ १ ॥न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः । न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश ।
न वाक् पाणी पादौ न चोपस्य पायु । चिदानंदरुप शिवोहं शिवोहं ॥ २ ॥न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहौ । मदे नैव मे नैव मात्सर्यभाव ।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष । चिदानंदरुप शिवोहं शिवोहं ॥ ३ ॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् । न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञाः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता । चिदानंदरुप शिवोहं शिवोहं ॥ ४ ॥

न मे मृत्यू न मे जातीभेदः । पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ।
न बंधुर्न मित्रं गुरू नैव शिष्यः । चिदानंदरुप शिवोहं शिवोहं ॥ ५॥

अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो । विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां ।
सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंध । चिदानंदरुप शिवोहं शिवोहं ॥ ६ ॥

– द्वारा आदिगुरू श्री शंकराचार्य

………………………………………………………………………..

૨ ૩ ૪ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૪ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬

Incredible Prize-Winning Photos
Every year, the National photography contest in Russia gets incredible submissions, and this year was no different. From amazing urban shots to beutiful nature and human expression – these photos capture the stunning side of Russia, its cities, its nature and its people.
Architecute category
Supermoon
Russian photography winners

Melting city
Russian photography winners
Purple Dawn in Autumn
russian photography winners

Heroes
Russian photography winners
Beauty of nature category
Ocean
Russian photography winners

Under the water, over the water
Russian photography winners
Like

Firebird
Russian photography winners

Continuous shot category
The Excitement of the Race
russian
Siesta
Russian photography winners

Natural shot category
Fairy tree
Russian photography winners

Frozen morning looking at the black sea
Russian photography winners

Black and white magic category
First snow
Russian photography winners

On the edge
Russian photography winners
Joy of travel category
Rainbow
Russian photography winners
Like
Animal category
Friends
Russian photography winners
Hangers-on
Russian photography winners
Extreme category
Life of a mermaid
Russian photography winners
Like

Under the Tail
Russian photography winners

Joy of parenting category
Girl
Russian photography winners
Let the World Wait
Russian photography winners
Like
Cellphone Camera category
Balkan Sea
Russian photography winners
Parliament
Russian photography winners

Daily life category
Heat
Russian photography winners
Tired
Russian photography winners

Self portrait category
All the colors of life
Russian photography winners

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “આદિ શંકરાચાર્યજી જ્યંતિ , નિર્વાણષટકમ્ /Incredible Prize-Winning Photos

  1. મને ગમતું આદી શંકરાચાર્યનું ભજ ગોવિન્દમ યાદ આવી ગયું.

    સુંદર ફોટોગ્રાફિક ચિત્રો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s