હું તો પાંપણમા પૂરી…યામિની વ્યાસ

1

000000

1 Comment

Filed under ગીત, ઘટના, પ્રકીર્ણ, યામિની વ્યાસ

One response to “હું તો પાંપણમા પૂરી…યામિની વ્યાસ

  1. વાહ ,યામિનીબેનની ખુબ જ ભાવવાહી રચના માણી.

    કોઈ પાવરધા ગાયકનો કંઠ અને સંગીતકાર ના સંગીતનો જો સાથ મળે તો એ દીપી ઉઠે એવું છે આ કાવ્ય . ધન્યવાદ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s