મઝધારનો અંગાર થઈ જાજે

વિરહની વેદના પીતાં બળીને ખાક થઈ જાજે ;

જીવનના જોમને જોરે જલીને આગ થઈ જાજે ;

પ્રણયની પ્યાસના રઘવાટને ઘૂંટે ઘૂંટે પીતાં

જીવન જિવાય તો તું જીવ ;  નહીં તો રાખ થૈ જાજે .

પ્રભુ તુજ પ્યાસના પમરાટથી રીઝે નહીં તો બસ

દિલે બરબાદ થઈ મઝધારનો અંગાર થઈ જાજે

1 Comment

Filed under કવિતા

One response to “મઝધારનો અંગાર થઈ જાજે

  1. Sharad Shah

    બીજ(આતમ) બસ મીટવા તૈયાર થાય તો વૃક્ષ(પરમાત્મા) બની જાય. બસ આવી તડપ અને પ્યાસ હોય તો પરમાત્મા દુર નથી. સુંદર ભાવાત્મક કાવ્ય રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s