માનસશાસ્ત્રીય સારવાર

000
………………..

2 Comments

Filed under અધ્યાત્મ, ઘટના

2 responses to “માનસશાસ્ત્રીય સારવાર

  1. ડોકટર શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને psychological માનસશાસ્ત્રીય treatment સારવાર આપી સ્વસ્થ બનાવ્યો.એમાંથી શીખીને આપણે પણ સ્વસ્થ બની ડોકટરનો આભાર માનીએ.

  2. ઊંઘતા હોય તેમણે જાગવા માટે ગીતા સરસ નુસખો છે. જાગ્યા પછી ગીતા વાંચવી સારી છે – પણ હેંડતા થવું (!) વધારે કામનું છે; ગીતા હોંભળી અરજણિયો ગાંડીવ તાણીને દોડેલો !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s