‘ઇટ’ ગર્લ: દેશી ગર્લનો સેક્સી અવતાર/પરેશ વ્યાસ

000000000

 

1 Comment

Filed under ઘટના

One response to “‘ઇટ’ ગર્લ: દેશી ગર્લનો સેક્સી અવતાર/પરેશ વ્યાસ

  1. Reblogged this on પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ અને મિત્રોની પ્રકીર્ણ પ્રસાદી and commented:
    પરેશ વ્યાસના લેખો “શબ્દ જગત” ની નવી દિશામાં લઈ જાય છે. કેટલાક વાચકોને માટે શબ્દ જગત એ રસનો વિષય ન પણ હોય. “ઈટ’સ નોટ માય કપ ઓફ ટી” જેવું પણ હોય.

    સાહિત્ય પ્રેમીઓ માટે નવો શબ્દ એક નવજાત બાળક જેવો વ્હાલો હોય.

    “ઇટ” ગર્લ કે “ઇટ” કોન્સેપ્ટ બોય વિચાર અને વર્તનના ભેદના સ્ત્રી પુરુષના અલગ ચોખઠાંનું ઐક્ય સાધશે. મારા કેટલાક વાચક મિત્રોને તો આ ગમશે જ એ અપેક્ષાએ પરેશ વ્યાસ અને પ્રજ્ઞાબેન વ્યાસના આભાર સહિત રિબ્લોગ કરું છું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s