આંખની સંભાળ

fwd by madhu shah

During a recent visit to an optician, one of my friends was told of an exercise for the eyes by a specialist doctor that he termed as 20-20-20.‘ It is applicable to all of us, who spend long hours at our desks, looking at the computer screen.
I Thought I’d share it with you. 20-20-20

Step I :-
After every 20 minutes of looking into the computer screen, turn your head and try to look at any object placed at least 20 feet away. This changes the focal length of your eyes, a must-do for the tired eyes.

Step II :-
Try and blink your eyes for 20 times in succession, to moisten them.

Step III :-
Time permitting of course, one should walk 20 paces after every 20 minutes of sitting in one particular posture. Helps blood circulation for the entire body. 

Circulate among your friends if you care for them and their eyes. They say that your eyes are mirror of your soul, so do take care of them, they are priceless…..

Otherwise our eye would be like this…..


Fun & Info @ Keralites.net
મિત્રોનો પ્રસાદ fwd by madhu shah


2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “આંખની સંભાળ

  1. બીજી અને ત્રીજી કસરત આજથી શરૂ. પહેલી શી રીતે કરું? બન્ને આંખે નેત્રમણિ છે!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s