સી ક્વો યા

પાંચેય વૉવૅલ આવે તેવો સાત અક્ષરનો શબ્દ માણોઝ ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ

Amazing Photos of Giant Sequoia Trees!

Giant sequoias are the world’s largest trees. They are simply impossible to miss, and show us how big life form can grow to, in our world. They grow to an average height of 50–85m (160–279ft) and 6–8m (20–26ft) in diameter. Record trees have been measured to be 94.8m (311ft) in height and over 17m (56ft) in diameter. Enjoy this photo series of the most gigantic tree on the planet!
Sequoias Are Impossible to Miss!

The oldest known giant sequoia, based on ring count, is 3,500 years old. The largest Sequoia still standing today is the colossal ‘Hyperion’, reaching 115m (377 ft) in height!

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under ઘટના, Uncategorized

2 responses to “સી ક્વો યા

  1. I seen Giant Sequoia Tree during my first visit of USA in 1976. They are really amazing .

  2. National Geographic Live! – Super Trees: Climbing a Giant Sequoia

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s