ખરતા પાંદડાની મૌસમ/ વિદ્યુત જોશી +અજવાળા ઉતારો+

339.Khartaa_PaandaDaa_ni_Mosam-Vidyut_Joshi-

SeM-2016-01-10 AJVALAN UTARO AAPAN DESHMAN Andharan Bhedine

KERDE FUTYAN FUL

Senior Dampatya.FINAL MAGEZINE_

…With LOVE…

..U&M..

Pardon me if you get this mail again

‘SeM’- 339 : January 10, 2016

‘Khartaa_Pandadaa_ni_Mosam’

by

‘Vidyut Joshi’

Leave a comment

Filed under ઘટના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s