પ તં ગિ યા

 

૧

 

 

 

કળીની સુરખિ-શો મત્લઆ પતંગિયા કહેશે કુમાશ તારી, ને મિસરા પતંગિયા કહેશે ! . 

ઘુઘવતી માટી લગ રસ્તા પતંગિયા કહેશે ! ફૂટે ક્યાં ખુશ્બુનાં ઝરણાં, પતંગિયા કહેશે ! 

. કવિ ! બગીચા સાથે તારે વાત કરવી છે ! તો શીખ ફૂલની ભાષા, પતંગિયા કહેશે ! . 

નદીમાં છે તે થનગનાટ છે પવનમાં પણ લઈને પાંખમાં ગાણાં, […]લલિત ત્રિવેદી

DB-Madhu Rye-2016-02-10(1)

DB-Madhu Rye-2016-02-10(2)

E to Em J Chaale_ UttamGM-DP-

Harnish Jani-2016-02-10GM-

Dr.Shashikant Shah-2016-02-10

2 Comments

Filed under પ્રકીર્ણ

2 responses to “પ તં ગિ યા

  1. Wahre, rangin patangiya udat udata manavne rangin sandesho api gaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s