તિરૂપતી બાલાજી

111વરસમાં માત્ર એક જ વાર તિરૂપતી બાલાજીનો આ જાતનો શણગાર કરવામાં આવે છે. બાલાજીને પહેરાવેલા ઘરેણાંની કીમત કરોડો રૂપિયા છે.

Sri Tirumala Tirupathi Darshanam – Early Morning Prayers & Harathi …

Oct 5, 2011 – Uploaded by Rajshri Telugu

Sri Tirumala Tirupathi Darshanam – Early Morning Prayers & Harathi …. Tirupathi Balaji Latest Devotional …

Courtesy Shri P K Davadaji

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s