ભીંત ખખડાવી…/ યામિની વ્યાસ

IMG-20160803-WA0009 (1)

1 Comment

by | August 4, 2016 · 2:48 am

One response to “ભીંત ખખડાવી…/ યામિની વ્યાસ

  1. Wah shu kalpana? Bhit viahe aavu to kyarey kalpanama nahtu aavyu.
    Adabhoot vichar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s