છેલ્લો કટોરો/પી. કે. દાવડા

 છેલ્લો કટોરો

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “છેલ્લો કટોરો/પી. કે. દાવડા

  1. છેલ્લો કટોરો ઝેરનો પી આવજે બાપુ ….– ઝવેરચંદ મેઘાણી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s