આવર્તન કાવ્ય અને યામિનીની કેટલીક પ્રવ્રુતિ…

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

 

નાટ્ય ક્ષેત્રે સિધ્ધી

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગાંધી જ્યંતિની ઉજવણી

 

 

 

 

 

%e0%ab%a6 ગાંધી જ્યંતિની ઉજવણી ગાંધીજીના પૌત્ર મા શ્રી કનુભાઇ સાથે
%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

 

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “આવર્તન કાવ્ય અને યામિનીની કેટલીક પ્રવ્રુતિ…

  1. જે થાય છે – તે જોયા કરવાની મજા જ મજા.

  2. જીવનમાં આવર્તન છે અને પરિવર્તન પણ સાથો સાથ છે.સાક્ષી ભાવ છે જરૂરી.
    સુંદર વિચારણીય કાવ્ય રચના

  3. Saras kavya ane natya kshetre adabhoot siddhi badal khoob khoob abhinandan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s