મિત્રોનો પ્રસાદ

સૌજન્ય     From   <mhthaker@gmail.com>

7 Things You’ll Relate To If You Have A Photogenic Face!

alt

The camera manages to capture you as you are without having to retort to filters.

If you are one such person with a photogenic face, you’ll relate to the following.

 

alt
alt

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “મિત્રોનો પ્રસાદ

  1. આજનો પ્રસાદ ગમ્યો અને માણ્યો .જો કે વાક્યો કપાઈ ગયાં છે છતાં એ સમજી શકાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s