આજે માર્ચ ૧૪=૩.૧૪=π પાઈ ડે ઉજવીએ π ગંમ્મતથી….

સામાન્ય હકીકત -ગણિતશાસ્ત્રની ભૂમિતિ વિભાગમાં આપવામાં આવેલી વ્યાખ્યા મુજબ વર્તુળના પરિઘ પર આવેલાં કોઈ પણ બે બિંદુઓ અને કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા રેખાખંડની લંબાઈના માપને વર્તુળનો વ્યાસ કહેવાય છે. વર્તુળનો વ્યાસ તેની ત્રિજ્યાથી બમણો હોય છે. વ્યાસ = ૨ X ત્રિજ્યા

ત્રિજ્યા= વ્યાસ/ ૨

પરિઘ =

X વ્યાસ

પરિઘ = π X ૨ X ત્રિજ્યા

વ્યાસ = પરિઘ / π

ત્રિજ્યા = પરિઘ / (π X ૨)

પાઈ (π) નુ ચૉક્કસાઈપૂર્વકનુ મૂલ્ય ૩.૧૪૧૫૯૨૬૫૩૫૮૯૭૯૩૨૩૮૪…… છે. પરન્તુ ૩.૧૪ લઈને ગણિતમાં દાખલાઓ ગણવામાં આવે છે. આમ વર્તુળના પરિઘ અને વર્તુળના વ્યાસથી બનતા ગુણૉત્તર (રેશીયૉ – ratio)ને પાઈ (π) કહેવાય છે.

કેટાલીક મઝાની વીડીયો…

A FUGUE ON PI

I absolutely love this fugue based on the first handful of digits of pi by Greg Ristow.

PI IN DOMINOS

A huge spiral of dominos whose colors make the Pi symbol. Construction appears to have taken over an hour, but the time-lapse makes this video a clever 3 minutes 14 seconds.

PI(ANO) SONG

The digits of Pi mapped to notes in a melody, played on the piano.

Can you use π (pi) to solve these stellar math problems faced by NASA scientists and engineers?

Download the posters: Planet Pi  |  Pi in the Sky  |  Pi in the Sky2  |  Pi in the Sky3

Frozen Formula - Europa Pi in the Sky Pi Day Challenge
Hear Here - Voyager Deep Space Network Pi in the Sky Pi Day Challenge
Satellite Solver - SMAP Earth satellite Pi in the Sky Pi Day Challenge
Rolling Riddle - Curiosity Mars Rover Pi in the Sky Pi Day Challenge
Jupiter Jockey - Juno at Jupiter Pi in the Sky Pi Day Challenge
Flying Formula - Cassini at Saturn Pi in the Sky Pi Day Challenge
Hazy Halo - Titan Pi in the Sky Pi Day Challenge
Round Recon - Mars Reconnaissance Orbiter Pi in the Sky Pi Day Challenge
Sun Screen - Transit of Mercury Pi in the Sky Pi Day Challenge
Gravity Grab - Juno Orbit Insertion at Jupiter Pi in the Sky Pi Day Challenge
Mars Marathon - Mars Exploration Rover Opportunity Pi in the Sky Pi Day Challenge
Pixel Puzzler - Dawn at Ceres Pi in the Sky Pi Day Challenge
 You may already know all about the mathematical constant pi (π) and how it can be used to calculate things like the circumference of a circle or the volume of a sphere. But did you know pi is also used all the time by NASA scientists and engineers to explore other planets?

In this challenge, you can solve some of the same problems NASA scientists and engineeers do using pi!

Explore More

4 ટિપ્પણીઓ

Filed under ઘટના, વિજ્ઞાન

4 responses to “આજે માર્ચ ૧૪=૩.૧૪=π પાઈ ડે ઉજવીએ π ગંમ્મતથી….

 1. પાઈ ડે ના દિવસે બહુ જ જાણવા જેવી વૈજ્ઞાનિક માહિતી પીરસી છે એ માણી આનંદ થયો.

 2. પાઈ તો અમારા સાહેબ હતા. ગુજરી ગયા !!!

  • pragnaju

   Rounding off pi

   On April Fools’ Day in 1998, a man named Mark Boslough wrote a joke article that was posted to the newsgroup talk.origins and published in a newsletter for the group New Mexicans for Science and Reason, claiming that Alabama’s state legislature had decided to round down the value of pi, the mathematical ratio of a circle’s circumference to its diameter from the infinite, nonrepeating decimal 3.1415… to the “biblical value” of 3, according to Snopes.com. A decade later, an executive from the Microsoft Institute for Advanced Technology in Governments wrote on his blog that the true value of pi was 3.141999, or “three easy payments of 1.047333,” NBC News reported.

   Pi would not be pi, of course, if it were truncated; it is an irrational number, meaning it goes on forever with no repeating sequences. And mathematicians think one could find any random string of numbers within pi, from a random person’s birthday to your Social Security number, according to the Exploratorium.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s