તોલ માપ વિગેરે *ખુબજ અગત્યની માહિતી* જરૂર સાચવી ને રાખશો*

તોલ માપ વિગેરે  

*ખુબજ અગત્યની માહિતી* જરૂર સાચવી ને રાખશો*

👌*💱 સંખ્યા અને નંગ : 💱

 

૧૨ નંગ = ૧ ડઝ

૧૪૪ નંગ = ૧ ગ્રોસ

૧૨ ડઝન = ૧ ગ્રોસ 


૨૦ નંગ = ૧ કોડી


૧ રીમ = ૫૦૦ કાગળ  


૧ ધા = ૨૪ તા


૧ રીમ = ૨૦ ઘા

 

 


⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨ 

 

 

 🏋 વજન 🏋


૧ પાઉન્ડ {રતલ}= ૦.૪૫ કિ.ગ્રા


૧ કિ.ગ્રા. = ૨.૨૧ પાઉન્ડ  


૧ ગ્રામ = ૧૦૦૦ મીલી ગ્રામ


૧ ક્વિન્ટલ = ૧૦૦ કિલોગ્રામ  


૨૦ કિ.ગ્રા. = ૧ મણ


૧ ટન = ૧૦૦૦ કિલોગ્રામ  


૧ તોલા = ૧૧.૬૬ ગ્રામ


૨૦ મણ = ૧ ખાંડી


૫ મણ = ૧ ગુણી

 

 


   📚    * અંતર  🛣*

 

 


૧ ઈંચ = ૨.૫૪ સે.મી.  


૧૦ મીલીમીટર = ૧ સેન્ટીમીટર


૧ મીટર = ૩૯.૩૭ ઈંચ  


૧ ચો.ફુટ = ૯૨૯ ચો.સેમી.


૧ ફુટ = ૩૦.૪૮ સે.મી.  


૧૦ સેમી = ૧ ડેસીમીટર


૧૦ મીટર = ૧ ડેકામીટર


૧ વાર = ૩ ફુટ  


૧ માઈલ = ૧૬૦૯ મીટર  


૧ માઈલ = ૧.૬૧ કિ.મી.  

 

 


*  પ્રવાહી માપ  🌊*

 

 


૧ લિટર = ૧૦૦૦ મીલીલિટર  


૧૦૦૦ લિટર = ૧ કિલો લિટર  


૧ કિલો લિટર = ૧ ઘન મીટર  


૧ ગેલન = ૪.૫૪૬ લિટર  


૧ લિટર = ૦.૨૨ ગે

 

 


⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨

 

 


   *⏰ સમય  ⏰*

 

 


૬૦ વિપળ = ૧ પળ


૬૦ પળ = ૧ ઘડી  


૨.૫ પળ = ૧ મિનિટ  


૧ ધડી = ૨૫ મિનિટ  


૨.૫ ધડી = ૧ કલાક  


૩ કલાક = ૧ પહોર  


૬૦ વિકલા = ૧ કલા


૬૦ કલા = ૧ અંશ


૮૦૦ કલા = ૧ નક્ષત્ર  


૨૦૦ કલા = ૧ નવાંશ


૩૦ અંશ = ૧ રાશિ  


૬૦ અંશ = ૧ ચક્ર


૧ સેકન્ડ = ૧૫ વિકલા  


૪ સેકન્ડ = ૧૫ વિકલા  


૪ મિનિટ = ૧ કલા  


૧ કલાક = ૧૫ અંશ  


૨ કલાક = ૧ રાશિ  


૨૪ કલાક = ૩૬૦ અંશ

 

 


 💁કેટલા ગણું 💁

 

 


ડેકા = દસ ગણું  


હેક્ટો = સો ગણું  


કિલો = હજાર ગણું  


મેગા = દસ લાખ ગણું  


જિગા = અજબ ગણું  


ટેરા = હજાર અબજ ગણું  


પેટા = દસ લાખ અબજ ગણું  


એકસા = અબજનું અજબ ગણું  

 

 


🤷🏻કેટલા ભાગનું 🤷🏻

 

 


ડેસી = દશમાં ભાગનું  


સેન્ટી = સો માં ભાગનું


મિલી = હજારમાં ભાગનું  


માઈક્રો = દસ લાખમાં ભાગનું


નેનો = અબજમાં ભાગનું  


પેકો = હજાર અબજમાં ભાગનું  


ફેમટો = દસ લાખ અબજમાં ભાગનું  


એટ્ટો= અબજ અબજમાં ભાગનું  


  


*📓જમીનના – કદના માપનું કોષ્ટક*

 

 


1 એકર=40 ગુંઠા,           


1 એકર=4840  ચો. વાર


1 એકર=43560  ચો.ફૂટ,   


1 એકર=0.4047 હેકટર


1 એકર=2.5 વીઘા,     


1 વીઘા =16 ગુંઠા


1 વીઘા =16 ગુંઠા,       


1 વીઘા =17424  ચો. ફૂટ


1 હેક્ટર =6.25 વીઘા,   


1 ગુંઠા =101.2  ચો. મીટર


1 ગુંઠા =121 વાર,       


1 ગુંઠા =1089 ચો. ફૂટ


1 મીટર =100 સે.મી.,   


1 મીટર =3.28 ફૂટ ,39.37ઈંચ


1 મીટર =1,196  વાર,   


1 ચો.મીટર =10.76  ચો. ફૂટ


1 વાર =3 ફૂટ,             


1 વાર =0.9144 મીટર


1 ચો. વાર =9  ચો. ફૂટ         


1 ફૂટ =0.3048 મીટર,  


1 ઈંચ =25.3 મી. મી.   


1 મીટર =1000 મી.મી.  


1 ગજ =2 ફૂટ,             


1 ગજ =0.61 મીટર


1 કડી =2 ફૂટ,             


1 કડી =0.61 મીટર


1 સાંકળ =16 કડી,     


1 સાંકળ =10.06 મીટર


1 સાંકળ =33 ફૂટ,         


1 કિ.મી. =1000 મીટર


1 કિ.મી.=0.6215માઈલ,


1 માઈલ =1609 મીટર


1 કિ.મી. =3280.80 ફૂટ,  


1 ફલાંગ =660 ફૂટ


1 ફલાંગ =201,17 મીટર   


1 ઘન મીટર =1000 લિટર


1 ઘનફૂટ =0.2831 ઘનમીટર  


1 ઘનમીટર =35.31 ઘનફૂટ,  


1 ઘન સેમી =1 સીસી     


1 સીસી =1 મિ.લિ.,           


1 સીસી =1 ગ્રામ  


1 લિટર =1000 સી.સી.,     


1 લિટર =1 કિ.ગ્રા.  


1 ઘનફૂટ =28.317 લિટર     


1 લિટર =0.2205 ગેલન


1 ઘનફૂટ =6.24 ગેલન,       


1 લિટર =2.205 પાઉન્ડ


1 ઘનમીટર =1000 કિગ્રા     


1 ઘનફૂટ =62.4 પાઉન્ડ


1 ગેલન =10 પાઉન્ડ


ગાયકવાડી (અમરેલી વિસ્તાર)


1 વસા =1280 ચો.ફૂટ  ,    


1 વસા =118.91 ચો.મી.


1 એકર =34.03 વસા,       


1 વીઘા =20 વસા


1 વીઘા =23.51 ગુંઠા,         


1 એકર =1.7015 વીઘા


1 વસા =142.22 ચો.વાર

ahendra Brahmbhatt

10 ટિપ્પણીઓ

Filed under વિજ્ઞાન

10 responses to “તોલ માપ વિગેરે *ખુબજ અગત્યની માહિતી* જરૂર સાચવી ને રાખશો*

 1. one day and night is 24 hours long or 60 Ghadi long.
  So one hour = 2.5 Ghadi
  one minute = 2.5 / 60 = 1 / 24 Ghadi
  or one Ghadi = 24 minutes { not 25 minutes }
  1 minute = 24 pal
  1 second = 24 vipal [ 1 vilpal = 1/24 seconds, so vipal is smaller than
  second – adhik suksham ]
  Kindly look into it.
  1 acre is 4840 sq yard [ to have for idea 198 ft. x 220 ft ]
  1 hectare = 100 m x 100 m = 10,000 m sq. = 2.471 acres

 2. Pankit

  સવા પાલી એટલે કેટલું

 3. pragnaju

  કિલોગ્રામનું મૂલ્ય સનાતન થયું. હવે રાઈના દાણા જેટલી પણ વધઘટ નહીં થાય – Sandesh – https://sandesh.com/kilogram-worth-sanatan/

 4. Hasmukh

  અગત્યની માહિતી આભાર

 5. Hasmukh

  અગત્યની માહિતી આભાર

 6. Shailesh

  બે આની ભાર એટલે કેટલા ગ્રામ થાય?

 7. Mukesh Shrimali

  આવી અગત્યની , આવશ્યક તેમજ સુંદર માહિતી પ્રકાશિત કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સહ શુભકામના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.