કવિશ્રી વિનોદ જોશી લિખિત ‘સૈરન્ધ્રી’ નૃત્યનાટિકા…

http://www.youtube.com › watch

સૈરન્ધ્રી | Sairandhri recited by Vinod Joshi PART:01

Sep 4, 2018 – Uploaded by Sahitya Vimarsh સાહિત્ય વિમર્શ

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી આયોજિત ‘કાવ્યસંગત’,વિદ્યમાન સિદ્ધ કવિઓ ઘ્વારા કાવ્યપઠનની શૃખલા,પ્રથમ મણકારૂપે સુખ્યાત કવિશ્રી વિનોદ જોશી લિખિત પ્રબંધકાવ્ય

Leave a comment

Filed under કાવ્ય, ગીત, ઘટના, યામિની વ્યાસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.