માણો ગુજરાતી નાટકો

Enjoy.

GUJARATI NATAK-
1)CHEL CHHABILA

http://www.youtube.com/watch?v=qpUzWjuQPGI <http://www.youtube.com/watch?v=qpUzWjuQPGI>

GUJARATI NATAK–

2) ALVIDA DARLING

http://www.youtube.com/watch?v=F6IEUysd0x4 <http://www.youtube.com/watch?v=F6IEUysd0x4>

GUJARATI NATAK —
3) ABHINAY SAMARAT

http://www.youtube.com/watch?v=BBgCXWcGhMc <http://www.youtube.com/watch?v=BBgCXWcGhMc>

GUJARATI NATAK —
4)AA CHE ADAMKHORE

http://www.youtube.com/watch?v=am_92q1YoCA <http://www.youtube.com/watch?v=am_92q1YoCA>

Ketki Dave & Dilip Rawal –
5)Mummy 20 Ni Dikri 40 Ni – Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=oAub5SekGrk <http://www.youtube.com/watch?v=oAub5SekGrk>

Ketki Dave & Dilip Rawal –

5) Mummy 20 Ni Dikri 40 Ni – Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=W_WuYr3H2IE&NR=1 <http://www.youtube.com/watch?v=W_WuYr3H2IE&NR=1>

Sachi Joshi & Mehul Buch in

6) Alpaviraam Part-1

http://www.youtube.com/watch?v=n6H85amotS4 <http://www.youtube.com/watch?v=n6H85amotS4>

Sachi Joshi & Mehul Buch in

6) Alpaviraam Part-2

http://www.youtube.com/watch?v=xLvNHDiS6DE&NR=1 <http://www.youtube.com/watch?v=xLvNHDiS6DE&NR=1>

Vipul Vithlani & Ami Trivedi –
7) Aankh Micholi Part-1

http://www.youtube.com/watch?v=CsKJUIfR8qI&NR=1 <http://www.youtube.com/watch?v=CsKJUIfR8qI&NR=1>

Vipul Vithlani & Ami Trivedi –

7) Aankh Micholi Part-2

http://www.youtube.com/watch?v=lmv85blqrSU&NR=1 <http://www.youtube.com/watch?v=lmv85blqrSU&NR=1>

Padmarani & Sanas Vyas –

8) Ba Ae Mari Boundary – Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=Jzs0QjSALnI <http://www.youtube.com/watch?v=Jzs0QjSALnI>

Padmarani & Sanas Vyas –

8) Ba Ae Mari Boundary Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=TyLCDdaaHMg <http://www.youtube.com/watch?v=TyLCDdaaHMg>
Padmarani & Sanas Vyas –
8) Ba Ae Mari Boundary – Part 3
http://www..youtube.com/watch?v=QSHTQT-dtIQ <http://www.youtube.com/watch?v=QSHTQT-dtIQ>

Dilip Joshi & Dimple Shah –
9)Jalsa Karo Jayantilal – Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=KudaQ0gOvLk&NR=1 <http://www.youtube.com/watch?v=KudaQ0gOvLk&NR=1>

Dilip Joshi & Dimple Shah –

9) Jalsa Karo Jayantilal – Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=YTp1KAtXTj8&NR=1 <http://www.youtube.com/watch?v=YTp1KAtXTj8&NR=1>

10) Aadhi Akshar Prem Na

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.