હોય મારે રજા+Covid 19 Naturopathy treatment

Image may contain: text that says 'હોય મારે તો રજા અમાસે ટમટમતા તારાએ ચાંદાને પૂછ્યું, 'કેમ દેખાયો નહીં કાલે રાતે? મલકાતો મલકાતો ચાંદો કહે, 'હોય મારે તો રજા અમાસે.' ટચૂકડી વાતોની લાંબી ચર્ચાઓ જોને, આભલાના તારલામાં ચાલી, ઊગવું અમારે રોજ સૂરજ જ્યાં આથમે જોને, હોય ભલે હોળીદિવાળી. ચમકંતા ચાંદાએ વહાલમાં કહ્યું, 'ચાલો, આવો અમારી સંગાથે. હોય મારે તો રજા અમાસે. ચાંદો છે એક ને તારા અનેક તોય મીઠી લડાઈ રોજ ચાલે, માંડે તોફાન કો'ક ટીખળી તારલિયો, ચૂંટી ખણતો એ ચાંદાને ગાલે. રિસાતા ચાંદાએ રોષમાં કહ્યું, 'કદી આવું ના હું તારી પાસે.' હોય મારે તો રજા અમાસે. યામિની વ્યાસ'Important points–

1 Eat fruit–before eating take salad– and take one roti in 30 minutes small morsal of thumb size–and chew 32 times etc– and for corona 10 advice from taking early morning sunlight

2 Take full head to toe bath– put cloths in washing machine
3 take tea or coffee without milk- and no milk products
4 take herbal tea-lemon tree–green tea
5 take kadha of: sauf+tulsi+ Laving+ Ilaichi
6 gargle full day of Haldi or fitkari (Alum) or vinegar
7 take citrus juice- santara- mausambi- limboo- coconut water
8 use soap with foam- and wash hands for 20 to 30 seconds
9 use alcohol base sanitizer– but don’t eat using that
 avoid all cold water- drinks- ice cream etc and 
10..even no alcohol– use it to clean door knobs and other
11 if necessary take 2 pegs but not with salty snacks but with salad and fruit
as salty things will increase your BP
12…and last be happy– and enjoy with family cut jokes–see nice movie-programs–and be healthy and increase your immunity

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.