કોરોનાવાયરસ પછીની દુનિયામાં મોટી આશા છે++

Image may contain: 2 people, including Gaurang Vyas
Covid Three stages:-(Tata Digital Health)
1. Covid only in nose – recovery  time is half a day. (Steam inhaling), vitamin C. Usually no fever. Asymptomatic. 
2. Covid in throat – sore throat, recovery time 1 day (hot water gargle, warm water to drink, if temp then paracetamol. Vitamin C, B complex. If severe than antibiotic.
3. Covid in lungs- coughing and breathlessness 4 to 5 days. (Vitamin C, B complex, hot water gargle, oximeter, paracetamol, cylinder if severe, lot of liquid required, deep breathing exercise.
Stage when to approach hospital:
Monitor the oxygen level. If it goes near 93  (normal 98-100) then you need oxygen cylinder. If available at home, then no hospital else admit.
*Stay healthy, Stay Safe!
Tata Group has started good initiative, they are providing free doctors consultation online through chats. This facility is started for you so that you need not to go out for doctors and you will be safe at home.
Below is the link, I request everyone to take benefit of this facility.
Advice from inside isolation hospitals, we can do at home
Medicines that are taken in isolation hospitals
1. Vitamin C-1000
2. Vitamin E
3. sitting in the sunshine for 15-20 minutes.
4. Egg meal once ..
5. take a rest / sleep a minimum of 7-8 hours
6. drink 1.5 litres of water daily
7. All meals should be warm (not cold).
And that’s all we do in the hospital to strengthen the immune system
Note that the pH of coronavirus varies fro m 5.5 to 8.5
Therefore, all we have to do to eliminate the virus is to consume more alkaline foods above the acidity level of the virus.
Such as :
Bananas
Green lemon – 9.9 pH
Yellow Lemon – 8.2 pH
Avocado – 15.6 pH
* Garlic – 13.2 pH
* Mango – 8.7 pH
* Tangerine – 8.5 pH
* Pineapple – 12.7 pH
* Watercress – 22.7 pH
* Oranges – 9.2 pH
How to know that you are infected with corona virus?
1. Itchy throat
2. Dry throat
3. Dry cough
4. High temperature
5. Shortness of breath
6. Loss of smell ….
And lemon with warm water eliminates the virus at the beginning before reaching the lungs …
ભવિષ્ય તરફ નજર કરીએ તો, તેને કોરોનાવાયરસ પછીની દુનિયામાં મોટી આશા છે: “તાજેતરના અઠવાડિયામાં કેટલાક યુદ્ધો બંધ થઈ ગયા છે, ગ્રહ પર દૂષણનું સ્તર ઘટી ગયું છે, આપણે બધા એક સમાન છીએ … જો વાયરસને લીધે આ શક્ય બને, તો ભવિષ્યમાં, તે થઈ શકે છે. આપણા માટે આ વિકલ્પ મુક્તપણે બનાવવાનું શક્ય છે?

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.