સ્મૃતિમાં તરહી મુશાયરો

Todayhttps://us02web.zoom.us/j/81211690328  · See original  · Rate this translation

37You and 36 others8 CommentsLikeComment

ખલીલ ધનતેજવીની સ્મૃતિમાં તરહી મુશાયરો માણોનર્મદ સાહિત્ય સભા યોજિત ખલીલ ધનતેજવીની પંક્તિઓ આધારિત તરહી મુશાયરો માણો.. 

Narmad Sahitya Sabha – Khalil Dhantejvi Tarahi Mushayro …YouTube · Naresh Kapadia23 hours ago

 Narmad Sahitya Sabha – Khalil Dhantejvi Tarahi Mushayro 19.04.2021

Narmad Sahitya Sabha – Khalil Dhantejvi Tarahi Mushayro 19.04.2021

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.