“હોટબુક કોર્નર”

May be an image of text
May be an image of Gaurang Vyas and text that says 'ટકે નહી ના-ટક. પણ નાટક પુસ્તક આકારે તે જાય બે યુવા હૈયાની કશ્મકશભરી અજીબ પ્રેમગાથા એટલે.... યામિની વ્યાસ નું દ્ધિએંકી નાટક 'મારે તમને યામિનીબેન વ્યાસનું મળવુંછે પ્રગટ તેમને કલા થાય માણ્યો 惡 એનો ખૂબ દ્વારા પ્રયોગ જીવંત નાટક શકે ભજવી સચવાતાં પુસ્તક ટકતાં મજાના કવયિત્રી નવી મરાઠી ભાષાનાં નાટકો પુસ્તક પણ નાટકનું ચોથું કારણે સંવાદો પણ ખૂબ સહજ, યામિનીબેન નાટકો મેંજોયું લાખો લોકોએ ભુણહત્યા અટકાવવાના હેતુથી લખાયેલું ણક રેછે. કેટલી છે! યામિનીબેન સંવેદનશીલ વિષયો પણતેમણે તેઓ ગંભીર નાટક દિગ્દર્શન શમાં આખી આગળવધ મને અભિનંદન આપતાં આનંદ થાય મંહુલ કરીજિયા મારે તમને મળવું છે 9925'

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.