લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ

niravrave

‘અભીવ્યક્તી’

(34) પટીત રેતીયો સાપ, (35) સામાન્ય રેતીયો સાપ, (36) રેતીયો સાપ અને (37)  પીત પટીત સાપ, પીળા પટ્ટાવાળો સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે…

View original post 1,437 more words

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.