વાંચો –સાંભળો વાર્તા

*JKS 24 – *મિલીના ઘર તરફ – લેખિકા: યામિની વ્યાસ – સંવેદનશીલ વાર્તા  
ગુજરાતી ઈ-વાર્તા માસિક ‘જ્યોતિકળશ’નું શ્રાવ્ય સંસ્કરણ ‘વાર્તા વાંચો પણ, સાંભળો પણ’ શ્રેણીની ૨૪મી વાર્તા: મિલીના ઘર તરફ – લેખિકા: યામિની વ્યાસ. દીકરી એક નહીં બે પરિવારને સાચવે અને વખત આવ્યે જન્મદાતા અને પાલક માને પણ સાચવે. સાંભળો આ વાર્તા, જેના પર સફળ નાટક પણ ભજવાયું છે. જરૂર સાંભળો આ સંવેદનશીલ વાર્તા. – ૧૦.૧૧ મિનીટ્સ
https://youtu.be/yiEZsHzU9dc 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.